[API][JMeter] Config API với JMeter - Phần 1: SOAP

Đăng lúc 19:54 14.08.2021

SOAP là cách mà Web Server sử dụng để truyền tải dữ liệu. SOAP là giao thức sử dụng XML để định nghĩa dữ liệu dạng thuần văn bản, thông qua HTTP. Một request dạng SOAP gồm 2 phần: Header và Body. Header chứa địa chỉ của Web Service, Host, Content-Type, Content-Length tương tự như một thông điệp HTTP.

SOAP là cách mà Web Server sử dụng để truyền tải dữ liệu. SOAP là giao thức sử dụng XML để định nghĩa dữ liệu dạng thuần văn bản, thông qua HTTP. Một request dạng SOAP gồm 2 phần: Header và Body. Header chứa địa chỉ của Web Service, Host, Content-Type, Content-Length tương tự như một thông điệp HTTP.

Config API dạng SOAP

Chúng ta sẽ thực hiện với một API cụ thể lấy từ trang web : http://www.dneonline.com/calculator.asmx

GET request method

 1. Open Apache JMeter
 2. Add Thread Group Để bắt đầu 1 Test Plan việc đầu tiên là phải add 1 Thread Group: Chuột phải vào Test Plan chọn Add > chọn Tiếp Threads (Users) > chọn tiếp Thread Group.

image.png

 1. Add HTTP Request Sampler

Sau khi đã có Thread Group, chúng ta tiếp tục chuột phải vào Thread Group, chọn Add, chọn tiếp Sampler sau đó chọn HTTP Request. HTTP Request chính là nơi chứa body của API SOAP.

image.png

 1. Add HTTP Request Manager

Sau khi đã add HTTP Request chúng ta tiếp tục add Header của API. Chuột phải vào HTTP Request chọn Add, chọn tiếp Config Element và sau đó chọn HTTP Header Manager.

image.png

 1. Add View Results Tree Listener

Để kiểm tra kết quả sau khi config và chạy API, chúng ta add thêm 1 Listener có tên là View Results Tree. Các bạn chuột phải vào Thread Group, chọn Add, chọn Listener và click vào View Results Tree.

image.png

 1. Thiết lập Body của API SOAP

Để thiết lập các thông tin của body API SOAP, chúng ta mở xem lại thông tin của request, click vào HTTP Request. URL của API SOAP đã đưa ra ở đầu bài là http://www.dneonline.com/calculator.asmx?op=Add, tương ứng với thông tin này chúng ta sẽ thiết lập ở JMeter như sau:

 • Protocol: http
 • Server Name or IP: www.dneonline.com
 • Path: /calculator.asmx?op=Add
 • Method: POST

image.png

Tiếp theo chúng ta config body data, mặc định của JMeter đang để dạng Parameters, chúng ta click vào tab Body Data bên cạnh sau đó copy và paste body data của link đã đưa ra:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <Add xmlns="http://tempuri.org/">
   <intA>int</intA>
   <intB>int</intB>
  </Add>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

Đây là API thực hiện phép tính tổng cộng 2 số nguyên với nhau, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện điền vào 2 số nguyên ở trong cặp và , ở đây tôi điền lần lượt 2 số là 10 và 20.

image.png

 1. Thiết lập header:

Sau khi đã hoàn thành bước thiết lập Body, chúng ta click vào HTTP Header Manager để config Header. Dựa vào yêu cầu của hệ thống đã đưa ra ban đầu, click button Add và thực hiện lần lượt điền các thông tin của Header như sau:

image.png

 1. Run API

Ở màn hình View Results Tree, click vào HTTP Request, mặc định sẽ hiển thị tab Sampler result thông tin của request sau khi chạy.

image.png

Click vào tab tiếp theo là Request sẽ là nơi hiển thị thông tin của request đã gửi lên server, bao gồm Request Body và Request Header là thông tin về Body và Header đã thực hiện gửi.

image.png

Click vào tab tiếp theo là Response data, nơi chứa thông tin mà server thực hiện response về các thông tin mà bạn vừa gửi bao gồm Response Body và Response Header. Ở bước 5, chúng ta đã thực hiện điền 2 số nguyên là 10 và 20 và chạy API thực hiện phép tính Cộng 2 số, kiểm tra giá trị trả về đúng là 30 như hình bên dưới.

image.png

JMeter cũng có cơ chế hiển thị vẫn là data ở trên nhưng dưới dạng XML thì ở Dropdownlist có chữ Text đang hiển thị, chúng ta click vào và kéo xuống bên dưới chọn XML.

image.png

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách config API dạng SOAP. Cùng đón xem cách config API dạng REST tại đây nhé. ????

 
==***==

Khoá học: Quản trị Chiến lược Dành cho các Lãnh đạo Doanh nghiệp
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Lập trình Visual Foxpro 9 - Dành cho nhà quản lý và kế toán
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Làm chủ xây dựng Game chuyên nghiệp
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Trở thành chuyên gia Marketing Facebook thông minh
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Kỹ sảo Điện ảnh đỉnh cao với khóa học After Effect
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Trở thành chuyên gia Vẽ Đẳng Cấp với khóa học AI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Làm Chủ thiết kế ảnh với Photoshop CC
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Dựng Phim Siêu đẳng với Adobe Premiere
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa dựng phần mềm quản lý dành cho nhà Quản lý và Kế toán bằng MS ACCESS
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học Machine Learning cơ bản-Khoa học dữ liệu - AI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học đào tạo Marketing Facebook thông minh
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học Đào tạo sử dụng Excel Chuyên nghiệp & ứng dụng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học sử dụng PowerPoint Chuyên nghiệp & ứng dụng
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Khóa học xây dựng và quản trị hệ thống đào tạo trực tuyến
Nhấn vào đây để bắt đầu khóa học

Đóng góp nội dung

Gửi ý kiến cho ban biên tập
Gửi thông tin

Thông tin

ĐĂNG KÝ/LIÊN HỆ: